View From South Sister
View From South Sister
Near Bend, Oregon, altitude around ten thousand feet.